Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään -hanke, 1.3.2021-31.7.2023

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttajien työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttajille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttajataustaisten miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttajat ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteiskehittämisessä ovat mukana neljä eri organisaatiota, joilla on omat vastuualueensa.

  • Silta-Valmennusyhdistys koordinoi hankekokonaisuutta ja tarjoaa kehittämisalustan hankkeen toimenpiteille. Silta vastaa hankkeen kohderyhmän tavoittamisesta ja työpajaympäristöön sijoittuvien vertaisryhmien kokoamisesta ja koordinoimisesta. Silta vastaa myös hankkeessa kehitettävän mentorointimallin kokonaistoteutuksesta ja perhementoroinnin pilotoinnista.
  • Työväen Sivistysliitto TSL vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta. TSL on mukana myös työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä yhdessä Silta-Valmennuksen kanssa.
  • Invalidisäätiön Live Palvelut vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta yhdessä TSL:n kanssa. Lisäksi Live osallistuu etämentoroinnin kehittämiseen yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.
  • Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkijat osallistuvat hankkeen yhteiskehittämisprosessiin ja vastaavat hankkeen tutkimuksellisesta seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista, jolloin toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta saadaan tutkittua tietoa prosessin kaikissa vaiheissa.

Komeetta-hankkeen työskentelyssä hyödynnetään myös kahden aiemman yhteishankkeen kokemuksia ja menetelmiä.

Ote työhön -hankkeessa kehitettiin työelämäohjausmalli, jonka avulla voidaan parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksia.

Kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa perehdyttiin keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Parhaat käytännöt koottiin menetelmäoppaaksi verkkoon.

Ote työhön: lisätietoja hankkeesta ja Tuella tavoitteista totta -opas

EME-hanke: lisätietoja hankkeesta  ja ememethods.net-menetelmäopas

Linkit osatoteuttajien nettisivuille:

Työväen Sivistysliitto TSL

Invalidisäätiö/Live Palvelut

Tampereen yliopisto/Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
https://equjust.wordpress.com/

Katri Mäkinen
Projektipäällikkö
: 050 411 6862
Marianne Rajala
Projektityöntekijä/valmentaja
: 44 769 8436
: Hatanpään Valtatie 34 E