Kuntouttava työtoiminta Silta-Valmennuksen työpajoilla soveltuu hyvin pitkään työttömänä olleille maahanmuuttajille. Työpajaympäristössä tapahtuva tekemällä oppiminen tarjoaa hyvän alustan myös maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin.
Silta-Valmennuksen työpajoille ohjaudutaan Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista, aikuissosiaalityöstä tai muuten sovitusti.
Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden työelämäpolun edistämistä tuetaan perustyön lisäksi aktiivisesti neljässä käynnissä olevassa kehittämishankkeessa.


Tuetun polun kotoutumiskoulutus Silta-Koto

Silta-Koto-koulutuksessa palveluntuottajana on ryhmittymä, johon kuuluvat Silta-Valmennusyhdistys ry, Entry Education Oy, Invalidisäätiö sr/Live Palvelut ja Hyria Business Institute Oy. Kaikki ryhmittymän jäsenet ovat vakiintuneita toimijoita, jotka tuovat oman erityisosaamisensa tuetun polun koulutukseen.

Koulutuksessa noudatetaan Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 1/011/2012). Palveluun ohjautuvat asiakkaat tarvitsevat eri syistä enemmän tukea kotoutumisen polulla.

Silta-Koto hyödyntää kotoutumiskoulutuksessa toiminnallista menetelmiä monin eri tavoin ja useissa oppimisympäristöissä, mikä tuo vaihtelua perinteiseen luokkahuoneoppimiseen. Moduuleissa 1-3 vaihtelevat luokkahuoneopiskelu ja työpajatoiminta eri painotuksin, ja niissä hyödynnetään vahvasti erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja tekemällä oppimisen pedagogiikkaa. Työelämälähtöisyys tuodaan jo alkuvaiheessa osaksi koulutusta: tällöin opetus koostuu suomen kielen ja yhteiskuntatiedon opetuksen lisäksi työpajatoiminnasta. Silta-Valmennuksella on 22 työpajaa yli 30:lla eri ammattialalla, joissa jo varhaisessa vaiheessa omaa kotoutumispolkua pääsee kokeilemaan suomalaisen työelämän ja tietyn ammattialan konventioita.

Koulutuksen aikana asiakas saa henkilökohtaisesti suunniteltua ja toteutettua ohjausta ja neuvontaa sekä muita tukimuotoja. Erityistä huomiota kiinnitetään niiden asiakkaiden tukemiseen ja ohjaukseen, joilla on opiskelu- tai oppimisvaikeuksia tai elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Asiakkaan oma osallistuminen ja asiantuntijuus omasta tilanteestaan ohjaavat toimintaa ja koulutuksen suunnittelua.

Palvelun tavoitteena on saavuttaa koulutuksen ja asiakkaan tavoitteet mahdollisimman nopeasti ja tukea opiskelija kohti avointa työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai muuta ratkaisua. Koulutus päättyy, kun kotoutumiskoulutuksen vähimmäistavoitteet ovat täyttyneet ja asiakkaalla on työpaikka, opiskelupaikka tai muu seuraava palvelu alkamassa. Työelämämoduuliin 4. arvioidaan ohjautuvan n. 50 % opiskelijoista.

Koulutus toteutetaan ryhmämuotoisena siten, että vuodessa on neljä suurempaa sisäänottoa. Mahdollisissa poikkeusoloissa koulutusta pystytään toteuttamaan myös etäopetuksena.

Tuetun polun kotoutumiskoulutus on työvoimakoulutusta, jota rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus. Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Maiju Tamminen
Ohjaaja
: 040 828 3114
: Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Katri Mäkinen
Vastaava valmentaja
: 050 411 6862
: Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Taija Tuominen
Ohjaava kouluttaja
: 050 5243 427
: Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere
Hanna-Kaisa Alanen
Suomen kielen kouluttaja
: 040 642 8550
: Kolmionkatu 5 D 15, 33900 Tampere

Toiminnallinen kotoutumiskoulutus

Toiminnallisen kotoutumiskoulutuksen pääosassa on suomen kielen opetuksen lisäksi yhteiskuntatiedon ja muun kotoutumista edistävän tiedon opettaminen sekä työpajatoiminta. Opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa (moduulit 1-2).

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka hyötyvät toiminnallisuudesta ja tekemällä oppimisesta. Koulutukseen osallistuvat opiskelijat voivat olla 0-tasoisia ns. uusia opiskelijoita, TE-toimistossa olevia työttömiä työnhakijoita tai kotoutumiskoulutuksen 1-2 moduulin keskeyttäneitä. Koulutuksen kesto voi olla enintään 180 opiskelijatyöpäivää, kesto vaihtelee eri opiskelijoilla ja määräytyy yksilöllisen suunnitelman mukaan. Opetusta järjestetään 5 h päivässä viitenä päivänä viikossa.

Toiminnallisessa kotoutumiskoulutuksessa työpaja oppimisympäristönä tarjoaa alustan, jossa opiskelija pääsee kokeilemaan aitoja tietyn alan työtehtäviä itselleen sopivassa tahdissa. Koulutuksen aikana opiskelija muun muassa perehtyy työpajaympäristössä lähemmin suomalaiseen työkulttuuriin, työyhteisötaitoihin sekä tietyn ammattialan vaatimuksiin ja työtehtäviin.

Suomen kielen opetus integroidaan työpajaympäristön konkreettiseen päivittäiseen työskentelyyn. Työpajalla yhteinen työkieli on suomi, jolloin opiskelijat oppivat työpajalla tehtävän työn kautta ko. alaan liittyvää terminologiaa ja vahvistavat arkikielitaitoa samalla, kun suomalainen työkulttuuri tulee tutuksi. Suomen kielen opetusta yhdistetään kotoutumista tukeviin teemoihin ja opetuksessa käytetään toiminnallisuutta ja kokemuksellista pedagogiikkaa.

Koulutus ajoittuu aikavälille syksy 2019 – syksy 2021

Instagram: silta_kotokoulutus

Lisätietoja

Taija Tuominen
Ohjaava kouluttaja
: 050 5243 427
: Vehnämyllynkatu 4
Hanna-Kaisa Alanen
Suomen kielen kouluttaja
: 040 642 8550
: Vehnämyllynkatu 4
Katri Mäkinen
Vastaava valmentaja
: 050 411 6862
: Vehnämyllynkatu 4

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@siltavalmennus.fi