Kaikessa toiminnassamme on yhteinen, vahva arvopohja sekä selkeä tavoite yhteiskunnan ulkopuolelle tai sen jalkoihin jäävien puolustamisessa.

Ihmisyyden
puolella

Tietosuoja

Silta-Valmennusyhdistyksen tietosuojakäytännöt

Kolmannen sektorin toimijana meille on ensiarvoisen tärkeää noudattaa tiiviisti ajantasaista lainsäädäntöä asiakkaidemme ja henkilöstömme yksityisyydensuojan takaamiseksi. Säädösten ohella sovellamme lisäksi joitakin omia asetuksiamme, joilla pyrimme huomioimaan ihmisten muuttuvat elämäntilanteet ja toiveet paremmin.

Hanketoiminnan erityislaatuisen luonteen vuoksi sille on olemassa erillinen tietosuojaseloste. Löydät sen sivun alalaidasta tai painamalla alla olevaa linkkinappia.

Painotamme myös tapauskohtaista ja keskustelevaa otetta tietosuoja-asioiden suhteen. Tavoitteena on turvallinen ja yksilön huomioiva suhde – kaikissa yhteyksissä.

Yleinen tietosuojaseloste

päivitetty
1.6.2022 11:30

1. Rekisterinpitäjä

Silta-Valmennusyhdistys ry (y-tunnus 1618557-2)
Vehnämyllynkatu 4, 33100 Tampere

2. Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Maiju Uotila
maiju.uotila@siltavalmennus.fi
040 7021 237

Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere

Tietopyyntöihin liittyen yhteyshenkilönä toimii asiakkaan työntekijä.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tukea Silta-Valmennusyhdistyksen asiakastyötä – palvelun toteuttamista, suunnittelua ja kehittämistä. Tietoja voidaan käyttää sekä yksittäisten henkilöiden asiakassuhteen toteuttamisessa ja palvelusuunnitelman laatimisessaettä yleisemmin eri palvelutoimenpiteiden pidemmän aikavälin suunnittelussa ja toiminnanarvioinnissa. Tietoja voidaan käyttää myös raportointiin, tilastointiin, laskutukseen ja maksusuorituksiin.

Tietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus ja lakisääteinen velvoite. Erityisiä henkilötietoja käsitellään asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

Keskeinen lainsäädäntö:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/159
 • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785
 • Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 2015/214
 • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 2005/566
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 2009/298

4. Tietolähteet

Asiakkaasta kerättävät tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään. Tiedot kerätään asiakkaan alkuhaastattelussa ja tietoja päivitetään palvelujen toteuttamisen yhteydessä.

Asiakastietoja voidaan joissain tapauksissa saada myös viranomaisilta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot (ks. kohta 10).

5. Kerättävät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

a) Perustiedot

Nimi, Sähköpostiosoite, Postiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Syntymäaika, Kansalaisuus, Siviilisääty, Äidinkieli, Pankkitili

b) Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

Asiakkuuden alkamispäivämäärä, Asiakkuuden päättymispäivämäärä, Osallistumistiedot eri Silta-Valmennusyhdistyksen yksiköiden palveluihin, Tiedot suunnitelmista ja palvelujen toteutumisesta, Läsnäolotiedot, Asiakaskohtaiset muistiot ja lisätiedot

c) Muut tiedot

Tiedot asiakkaan perhetaustasta ja kotitaloudesta, Tietoja asiakkaan käyttämistä sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluista, Tietoja asiakkaan koulutustaustasta, Tietoja asiakkaan työhistoriasta, Tietoja asiakkaan päihdehistoriasta, Tietoja asiakkaan rangaistushistoriasta, Tietoja asiakkaan terveydentilasta, Asiakkaan antamia itsearviointitietoja

d) Laskutukseen ja maksatukseen liittyvät tiedot

Vuokranmaksutiedot, Asumis- ja toimeentulotuen maksutiedot, Maksuhäiriöt

6. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Asiakasrekisteriin tallennettavat asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Jokainen tietoja käsittelevä henkilö allekirjoittaa salassapitosopimuksen tietojen käsittelystä.

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joiden työtehtävien kannalta käsittely on tarpeellista. Sähköinen asiakastietojärjestelmä sisältää oman käyttäjätunnistejärjestelmän. Sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain niihin oikeutetun työntekijän, työharjoittelijan tai alihankkijan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy on suojattu sekä teknisin, että organisatorisin keinoin. Kun henkilö ei enää tarvitse käyttöoikeuksia asiakashallintajärjestelmään, poistetaan henkilön tunnus. Asiakastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

Mahdolliset asiakastyön yhteydessä syntyvät, asiakkaita koskevat asiakirjat ja niiden sisältämät arkaluonteiset, luottamukselliset ja salassa pidettävät tiedot säilytetään lukitussa, tälle tarkoitukselle nimenomaisesti varatussa tilassa.

Silta-Valmennusyhdistyksen henkilöstö on koulutettu ja koulutetaan jatkuvasti huolehtimaan asiakkaidensa tietosuojasta. Ulkopuolisten tahojen (esimerkiksi järjestelmätoimittajat), joilla on pääsy asiakastietoihin, kanssa on tehty sopimukset tietojen käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

7. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Pääsääntöisesti asiakastietoja ei luovuteta edelleen.

Poikkeuksena tietojen luovuttamiseen on rahoitukseen ja palvelutoimintaan liittyvät, tilintarkastuksen tai hankerahoitustarkastuksen yhteydessä asianomaisille viranomaisille tehtävät tietojen luovutukset. Viranomaisia voivat olla esimerkiksi ELY-keskukset, Työ- ja elinkeinoministeriö, Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos sekä kunnat ja kaupungit, joiden kanssa Silta-Valmennus-yhdistyksellä on sopimus palvelun tuottamisesta.

8. Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Noudatamme henkilötietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita.

10. Asiakkaan oikeudet

10.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Joissain tapauksissa tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antaa tietosuojavastaava tai hänen siihen nimeämä henkilö. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa maksutonta.

10.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käyttötarkoituksen kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa Silta-Valmennusyhdistyksen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Korjauspyyntö, käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tai pyyntö poistaa tiedot tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla.

Mikäli asiakkaan vaatimus on oikeutettu, asiakasrekisteriin tehdään korjaukset ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi.

Pyynnöt käsitellään aina tapauskohtaisesti. Mikäli Silta-Valmennusyhdistyksellä on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voi poistaa.

10.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Silta-Valmennusyhdistykseen postitse, osoitteeseen:
Silta-Valmennusyhdistys ry / Asiakasrekisteri, Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere.

Asiakasta voidaan tarvittaessa pyytää täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja asiakkaan henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Hanketoiminnan tietosuojaseloste

päivitetty
3.3.2022 9:00

1.Rekisterinpitäjä

Silta-Valmennusyhdistys (Y-tunnus 1618557-2)
Vehnämyllynkatu 4, 33560 Tampere

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilöt

Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja
kimmo.kumlander@siltavalmennus.fi
p. 050 529 9675
Hatanpään valtatie 34 E, 33100 Tampere

Tietopyyntöihin liittyen yhteyshenkilönä asiakkaan työntekijä.

3. Rekisterin nimi

Silta-Valmennusyhdistyksen hanketoiminta

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hankkeiden toteuttamiseen liittyvän yhteydenpidon, viestinnän, tiedottamisen sekä taloudellisen raportoinnin hoitaminen Silta-Valmennusyhdistyksessä.

Hanketoiminnan hallintarekisterissä suoritetaan muun muassa seuraavia henkilötietojen käsittelytoimia:

 • rahoittajien yhteystietojen hallinnointi
 • hankkeiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden yhteystietojen hallinnointi
 • hankkeiden viestintään ja tiedottamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimet
 • hankkeiden taloudellisen raportoinnin hoitaminen

ESR -hankkeissa henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat pystyvät seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä varainhoitoa. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin em. ESR-hankkeiden seurantaan ja tarkastamiseen.

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sen seuraaminen, että ESR-hankkeiden toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ESR:n rahoitusta on Euroopan komission hyväksymässä Suomen rakennerahasto-ohjelmassa tarkoitettu käytettävän.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen sekä rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus.

Keskeinen lainsäädäntö:

 • Yleisasetus (EU 1303/2013)

Silta-Valmennusyhdistyksen hanketoiminta

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
 • ESR-asetus (1304/2013)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rahoittajien edellyttämiä tietoja Silta-Valmennusyhdistyksen hanketoiminnasta, hankehenkilöstöstä ja yhteistyöosapuolista (organisaatiot ja yhteyshenkilöt) sekä hankkeisiin liittyvistä kustannus- ja rahoitustiedoista.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja, jotka vaihtelevat hankekohtaisesti:

 • osallistujan nimi, yhteystiedot
 • mahdolliset kumppanit: yhdistyksen/yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti, tiedot tarjottavasta palvelusta sekä niiden laskutustiedot
 • vuosina 2014-2021 rakennerahastokauden EU hankkeiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvilta kerätään ESR Henkilö-palvelun raportointivaatimusten mukaisesti seuraavat tiedot: etunimi ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sähköpostitse tai ESR-henkilöjärjestelmän paperisilla lomakkeilla. Tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapidon perusteena: Julkisuuslaki (621/1999, § 24 kohdat 25 ja 32)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan hankkeeseen osallistuvilta, kyseiseen hankkeeseen liittyvistä asiakirjoista, kuten rahoitushakemuksesta ja sopimuksista.

7. Henkilötietojen käsittelijät

Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden työntekijät, joilla on työtehtävien mukainen oikeus käsitellä kyseisen rekisterin henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät sopimuksen mukaiset ostopalvelutuottajat (mm. hankkeissa käytettävien verkko-oppimisympäristöjen toimittajat).

ESR-hankkeissa myös Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat työtehtäviensä mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään yhdistyksen arkistointisuunnitelman ja rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rahoittajalle hankkeen seurantajärjestelmän kautta.

 • Hankkeen hallinnoijalle rahoittajan edellyttämät tiedot raportointijaksojen yhteydessä.
 • Tarvittaessa myös muille viranomaisille, jos pyytävällä taholla on oikeus käsitellä asianomaisia rekisteritietoja.
 • Joitakin tietoja voidaan osallistujan nimenomaisella suostumuksella (erillinen lomake) julkaista esim. hankkeiden www-sivuilla. Henkilö voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisiin järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. ESR-hankkeiden Silta-Valmennusyhdistyksen hanketoimintatietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Manuaalinen aineisto säilytetään kulkuvalvotuissa, lukituissa tiloissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus tarkastaa tietokantaan tallennetut henkilötietonsa. Tietopyyntö osoitetaan ko. hankkeen yhteyshenkilölle tai suoraan rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Tietoa meistä

Haluamme rakentaa ehjiä polkuja kohti toimivaa ja mielekästä elämää – ihmisen yksilöllisen tilanteen ja omat toiveet huomioiden. Teemme tämän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja yksi sopivan kokoinen askel kerrallaan.

Silta-Valmennusyhdistys on voittoa tavoittelematon, vahvasti arvopohjainen ja uskonnollisesti tunnukseton toimija. Yhdistyksen juuret ulottuvat Suomen Wankeusyhdistys ry:n perustamiseen jo vuonna 1869.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere, mutta nykyään olemme valtakunnallinen ja vahvasti verkostoitunut toimija.

Toimipisteitä on tällä hetkellä 9 ja niissä toimii 18 työpajaa.

Asiakkaita toiminnan piirissä on vuositasolla tuhansia ja aktiivisia hankkeita useita kymmeniä. Työntekijöitä yhdistyksellä on kaikkiaan jo noin 100 ja määrä kasvaa jatkuvasti.