Komeetta – kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.3.2021-31.7.2023

Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden henkilöiden, erityisesti miesten työllistymistä. Hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ja kokeillaan, arvioidaan sekä kehitetään erilaisia mentorointimalleja maahanmuuttaneiden työllistymisen tueksi. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta maahanmuuttaneille suunnatuissa palveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kulttuurisensitiivistä työotetta ja lisätä ymmärrystä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä yksilön työllistymisessä. Komeetta on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Hanke toteutetaan yhteishankkeena. Kehitettävä uusi toimintamalli maahanmuuttaneiden miesten työllistymisen tueksi edellyttää laajaa ja monialaista osaamista. Kohderyhmään kuuluvat maahanmuuttaneet ovat osallisina ja tasavertaisina toimijoina hankkeen kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteiskehittämisessä ja tutkimuksessa on mukana neljä toimijaa, joilla on omat vastuualueensa.

  • Silta-Valmennusyhdistys koordinoi hankekokonaisuutta ja tarjoaa kehittämisalustan hankkeen toimenpiteille. Silta vastaa hankkeen kohderyhmän tavoittamisesta ja työpajaympäristöön sijoittuvien vertaisryhmien kokoamisesta ja koordinoimisesta. Silta vastaa myös hankkeessa kehitettävän mentorointimallin kokonaistoteutuksesta ja perhementoroinnin pilotoinnista.
  • Työväen Sivistysliitto TSL vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta. TSL on mukana myös työpajoille sijoittuvan ammatillisen mentoroinnin kehittämisessä yhdessä Silta-Valmennuksen kanssa.
  • Invalidisäätiön Live Palvelut vastaa hankkeessa järjestettävien mentori- ja henkilöstökoulutusten toteutuksesta yhdessä TSL:n kanssa. Lisäksi Live osallistuu etämentoroinnin kehittämiseen yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.
  • Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan tutkijat osallistuvat hankkeen yhteiskehittämisprosessiin ja vastaavat hankkeen tutkimuksellisesta seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista, jolloin toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta saadaan tutkittua tietoa prosessin kaikissa vaiheissa.

Komeetta-hankkeen työskentelyssä hyödynnetään myös kahden aiemman yhteishankkeen kokemuksia ja menetelmiä.

Ote työhön -hankkeessa kehitettiin työelämäohjausmalli, jonka avulla voidaan parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttaneiden henkilöiden työllistymisvalmiuksia.

Kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa perehdyttiin keinoihin tunnistaa maahanmuuttaneiden taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Parhaat käytännöt koottiin menetelmäoppaaksi verkkoon.

Ammattilaisten koulutukset: tervetuloa mukaan

Facebook: Seuraa hanketta facebookissa

Ote työhön: lisätietoja hankkeesta ja Tuella tavoitteista totta -opas

EME-hanke: lisätietoja hankkeesta  ja ememethods.net-menetelmäopas

Linkit osatoteuttajien nettisivuille:

Työväen Sivistysliitto TSL

Invalidisäätiö / Live Palvelut

Tampereen yliopisto / Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

https://equjust.wordpress.com/

No items found.

Yhteystiedot

Juhani Vesa
Valmentaja, projektityöntekijä (Komeetta)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
juhani.vesa@siltavalmennus.fi0406350001
Hatanpään valtatie 34 E, 4. krs. 33100 Tampere