Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

Hankeaika:
Hanke on päättynyt!
1.3.2022–31.3.2023

Yhteiskunnallisilla yrityksiä yhdistävät pyrkimykset sosiaalisen tai yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, ja niillä onkin keskeinen rooli uusien sosiaalisten innovaatioiden synnyttäjinä. Tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnallisten yritysten kannalta ovatkin: miten ja millaista hyvinvointia ne lisäävät, ja mitkä ovat sellaisia yhteiskunnallisia haasteita ja sosiaalisia innovaatiotarpeita, johon yhteiskunnallisilla yrityksillä hyvät edellytykset vastata?

Hankkeen tarkoituksena on synnyttää uutta tietopohjaa, joka vastaa näihin kysymyksiin ja tukee hallitusohjelman mukaista poliittista päätöksentekoa ja suunnittelua. Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden syntyminen ja niiden leviämisen tukeminen on erityisen tärkeää nyky-yhteiskuntamme nopeassa muutoksessa. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa tarvitaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämään ja hyvinvointiin.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin ensimmäinen laaja-alainen suomalainen tutkimus yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisten innovaatioiden nykytilasta ja toimintakentästä sekä niiden merkityksestä etsittäessä uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Yhteiskunnalliset yritykset ja niiden sosiaaliset innovaatiot tuovat uusia vaihtoehtoja ja rahoitusmekanismeja ratkottaessa yhteiskunnallisia ongelmia. Tämä on tärkeä viesti erityisesti innovaatiopolitiikan ja innovaatioiden rahoituksesta päättäville sekä julkisista hankinnoista vastaaville.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat jo nyt uudistamassa ja kehittämässä erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja, työllistämistä ja monenlaista toimintaa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Seuraavaksi niiden mahdollisuuksia on otettava käyttöön innovaatioissa, joilla vaikutetaan ekologiseen kestävyyteen ja vihreään siirtymään.

Tutkimuksessa annetaan kolme suositusta yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisten innovaatioiden toimintaympäristön kehittämiseksi.

Ensimmäinen niistä peräänkuuluttaa sitä, että myönteiset yhteiskuntavaikutukset otetaan huomioon keskeisenä innovaatiopolitiikan onnistumisen mittarina ja rahoituksen kriteerinä. Toiseksi, Suomeen tarvitaan kansallinen, sosiaalisia innovaatiota tilastoiva ja näkyväksi tekevä avoin tietokanta nykyisen hajanaisen tilastoinnin sijaan. Kolmas suositus korostaa, että erityisesti julkisissa hankinnoissa yhteiskunnalliset yritykset pitää nähdä tasavertaisina ja varteenotettavina palveluntuottajina julkisen ja yksityisen sektorin sekä perinteisen järjestötoiminnan rinnalla.

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot syntyvät lähellä kansalaisyhteiskuntaa ja loppukäyttäjää. Sosiaaliset innovaatiot pureutuvat ratkottavina olevien ongelmien taustalla oleviin syihin. Yhteiskunnalliset yritykset hankkivat rahoituksensa kuitenkin liiketoimintalähtöisen palvelutuotannon keinoin. Näin ne voivat tarjota vaihtoehdon perinteiselle julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestötoiminnalle.

Suositusten toteutuminen vaatii toimia ja kehitystyötä niin yrityksiltä itseltään kuin myös näkemyksellisyyttä julkisilta toimijoilta, jotka vastaavat innovaatiopolitiikan käytännön toteutuksesta ja rahoituksesta. Avainasemassa ovat kuntien, kaupunkien, maakuntien ja hyvinvointialueiden päättäjät ja viranhaltijat.

Suositukset perustuvat tutkimuksen havaintoihin, joiden mukaan yhteiskunnalliset yritykset eivät kaipaa erityiskohtelua verrattuna muihin yrityksiin. Sen sijaan yritysten edustajat toivovat nimenomaan, että innovaatioiden myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset otetaan nykyistä paremmin huomioon. Lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seurannan pitää olla osa normaalia, pitkäjänteistä innovaatiopolitiikkaa sekä julkisten palvelujen hankintaa.

Tutkimuksesta vastasivat Demos Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Kuntoutussäätiö ja Silta-Valmennusyhdistys.

Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankeaika: 1.3.2022–31.3.2023

Tutkimus:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164957/VNTEAS_2023_40.pdf

Politiikkasuositukset:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164957/22-2023-KIIHDYTYKSEN%20AIKA-Yhteiskunnallisten%20yritysten%20sosiaaliset%20innovaatiot.pdf

No items found.

Yhteystiedot

Eeva Salmi
Johtaja
Yhteyshenkilö (Yhteiskunnallisten Yritysten Osaamiskeskus)
Vastuualueet:
Toimivapaalla
eeva.salmi@siltavalmennus.fi044 236 9662